Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby uczestnictwa w Szkoleniu IOS: Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Udział w szkoleniu jest bezpłatny

Miejsce szkoleń:
Centrum konferencyjno - szkoleniowe Golden Floor Plaza , Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa

I. Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, poniżej przekazujemy informację w przedmiocie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych będzie: BERM Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Wiśniowa 40B, 02-520 Warszawa,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000389175, której akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, o numerze NIP:
8992722165, REGON 021546174, adres e-mail: anna.tywonek@berm.pl;
nr tel.: +48.796 260 083

2. Pani/Pana dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane przez
BERM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w celu i w
zakresie niezbędnym do zapewnienia organizacji i przeprowadzenia szkoleń przez
Ministerstwo Środowiska.

3. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w ramach
profilowania.

4. Pani/Pana dane będziemy przechowywać przez okres niezbędny do zapewnienia
organizacji i przeprowadzenia szkoleń przez Ministerstwo Środowiska, a w okresie
dłuższym – jedynie wówczas, gdy będzie to wymagane lub dozwolone
obowiązującymi przepisami prawa.
|
5. Zgodnie z obowiązującym prawem Pani/Pana dane możemy przekazywać podmiotom
przetwarzającym je na nasze zlecenie lub innym odbiorcom danych, w szczególności
Ministerstwu Środowiska.

6. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a
RODO, tj. Pani/Pana zgoda.

7. O ile z obowiązujących przepisów prawa nie wynika nic innego,
ma Pani/Pan prawo do:

a. żądania dostępu do danych,
b. ich sprostowania,
c. usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
d. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne (nie stanowi wymogu prawnego ani
umownego ani zawarcia umowy), ale niepodanie danych w zakresie wymaganym
przez administratora będzie skutkować brakiem przyjęcia zgłoszenia na szkolenie lub
brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.

9. Ma Pani/Pan prawo do bezpłatnego cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

10. Jeśli chce Pani/Pan skorzystać z ww. praw lub ma Pani/Pan do nas jakiekolwiek
pytania związane z Pani/Pana danymi osobowymi, prosimy o kontakt bezpośredni,
korespondencyjny (ul. Wiśniowa 40B, lok. 17, 02-520 Warszawa) lub drogą e-
mailową na adres: anna.tywonek@berm.pl

11. Informujemy ponadto, że przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-
193 Warszawa).

II. Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z ww. informacją, akceptuję jej treść i jest ona dla mnie w pełni zrozumiała.

III. Niniejszym dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BERM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Warszawie, moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celu i zakresie niezbędnym dozapewnienia organizacji
i przeprowadzenia szkoleń przez Ministerstwo Środowiska.